Algemene huurvoorwaarden

Algemene verhuur voorwaarden Alles-voor-vakantie (per 11 november 2013)

Artikel 1. Gegevens voor de prijs.

De huurder gaat akkoord met de overeengekomen prijs + waarborgsom. Bij vertrek en retour wordt gezamenlijk met de huurder een overdracht gedaan van het object. In de overdracht wordt het object omschreven bij vertrek en bij retour. Maak gerust foto’s voor vertrek van defecten (krassen en deuken). Door middel van foto’s zijn de schades duidelijk aantoonbaar.

Artikel 2a. Betaling en boeking.

  1. Definitieve boeking vindt plaats wanneer (een deel van) de huursom is (aan) betaald.
  2. Binnen de 6 weken voor vertrek dient het restant som + borg betaald te zijn.  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  3. Bij het in gebreken blijven van de huurder is de AVV Recreatie gerechtigd deze overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden te beschouwen, zonder verplicht te zijn tot terugbetaling van de reeds gedane betaling.

Artikel 2b. Algemene verhuur voorwaarden.

1. Door het (aan)betalen van de boeking, verklaart de huurder bekend te zijn en akkoord te gaan met de algemene verhuur voorwaarden.

2. De verhuur voorwaarden worden op de website geplaatst worden door de huurder gelezen en bevestigd bij de reservering

3. De verhuur voorwaarden worden ter beschikking gesteld bij vertrek en de verhuurder ondertekend met de verhuur voorwaarden akkoord te gaan bij vertrek

Artikel 3. Annuleren.

1. De huurder dient per aangetekende brief of per mail te annuleren. De datum van de terpostbezorging geldt als annulering datum. Per mail is het ook geldig om te annuleren. Hiervoor is wel een bevestiging (antwoord) van ontvangst van deze mail nodig van AVV Recreatie.
2. Bij annulering is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd: tot 12 weken voor aanvang van de gebruikers periode: 25% van de overeengekomen som. Met een minimumbedrag van 500 euro. 12 tot 7 weken voor aanvang van de gebruikers periode: 60% van de overeengekomen som. 7 weken tot aanvang van de gebruikers periode: 80% van de overeengekomen som vanaf de aanvang van de gebruikers periode: 100% van de overeengekomen som

3. Het eerder terugbrengen van het object zal nimmer leiden tot restitutie of een gedeelte van de overeengekomen som.
4. Indien de camper verkocht wordt, zal er door AVV Recreatie een nieuwe camper gekocht worden. AVV Recreatie overlegt in dit geval met de huurder of het vergelijkbare nieuwe object aansluit op hun wensen. Bij verkoop van het gehuurde object is de huurder gerechtigd om een ander object te weigeren en de betaalde huurprijs terug te ontvangen.

Artikel 4. Gebruik en onderhoud.

1. Het object mag slechts worden bestuurd door bestuurders van minimaal 25 jaar en minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B. Het rijbewijs moet gedurende de gehele gebruikers periode geldig zijn.
2. De huurder verbindt zich zorgvuldig met het object om te gaan. Hij zal het object gebruiken overeenkomstig de normale bestemming en in overeenstemming met de ter plaatse bestaande wetten, bepalingen, verordeningen etc.
3. Het is verboden het object te gebruiken of te doen gebruiken voor deelneming aan of training voor betrouwbaarheidsritten, wedstrijden, rally’s etc., voor smokkeldoeleinden, vervoer van gevaarlijke stoffen, het geven van rijonderricht, het trekken van andere voertuigen en het vervoeren van personen en goederen tegen betaling.
4. De huurder verbindt zich het object niet te verhuren, te verpanden, in bewaring te geven, te belenen of op enigerlei wijze, hoe ook genaamd, over het object te beschikken in strijd met de belangen van de eigenaar.
5. AVV Recreatie is verplicht om het object te onderhouden. Voor elke uitgifte controleert AVV Recreatie de banden, bandenspanning en vloeistoffen. Tijdens de huurperiode dient de huurder dit te controleren.

Artikel 5. Verzekeringen.

  1. Het object is verzekerd tegen het risico van Wettelijke Aansprakelijkheid, brand en diefstal (zg. All-Risk).
  2. Per schade gebeurtenis heeft de huurder een eigen risico ter grote van de borg. Bovenhoofdse schade (schade boven 2 meter) geldt een eigen risico van € 2.500 per gebeurtenis. Het eigen risico is voor vertrek te verlagen voor vertrek tegen bijbetaling.
  3. De objecten zijn verzekerd in de volgende landen; Nederland, Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus (gebieden die onder controle van de republiek zijn) , Tsjechië, Duitsland, Denemarken, Spanje, Estland, Frankrijk, Finland, Groot Brittannië, Griekenland, Hongarije, Italië, Ierland, IJsland, Luxemburg, Litouwen, Letland, Malta, Noorwegen, Portugal, Polen, Roemenië, Zweden, Slowakije, Slovenië, Zwitserland, Kroatië, Andorra, Moldavië. In andere landen is geen verzekering morgelijk.
  4. Wanneer de schade veroorzaakt wordt omdat de bestuurder niet voldoet aan de gestelde eisen onder artikel 4, of omdat de bestuurder onder invloed van alcoholische dranken verkeerde zijn alle eventuele schades aan het object of aan derden voor rekening van de gebruiker. Schades aan het object door onzorgvuldigheid zijn nimmer voor rekening van AVV Recreatie.
  5. Het melden van schade is verplicht en dient zo snel mogelijk te gebeuren. Bij voorkeur een schade direct met foto via mail of per SMS naar het vermelde GSM nood nummer. Bij het niet melden van een schade kan de eigenaar een boete opleggen. Bij kleinere schades dan 1.000 euro wordt niet de gehele borg ingehouden maar de schade hersteld het reguliere uurloon (60 euro excl. BTW) worden doorgegeven aan de huurder.

Artikel 6. Ingebruikname en levering.

1. De huurperiode begint op datum zoals vermeld in de overeenkomst ( standaard om 16.00 uur) en eindigt op datum vermeld in de overeenkomst (standaard op 10.00 uur). Tenzij schriftelijk anders overeen gekomen.
2. Indien door welke oorzaak dan de verhuurder niet in staat zal zijn het object aan de huurder ter beschikking te stellen, zal de verhuurder gerechtigd zijn hetzij binnen 48 uur een vervangend voertuig aan huurder ter beschikking te stellen, hetzij de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, althans als ontbonden te verklaren. De huursom wordt retour betaald plus een schadevergoeding van € 20,00 per dag dat de huurder geen gebruik kan maken van het object
3. De huurder verklaart bij de in ontvangstneming van het object door middel van ondertekening dat hij het object in goede en gereinigde staat heeft ontvangen.
4. Afwijking van de huurperiode is mogelijk, wanneer dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 7. Overschrijding van afgesproken termijn.

Indien het object niet binnen de overeengekomen termijn bij de AVV Recreatie is ingeleverd, eindigt het gebruik op het oorspronkelijke overeengekomen tijdstip, terwijl de bepalingen van deze overeenkomst van kracht blijven. Bij overschrijding van de afgesproken gebruikstermijn is AVV Recreatie gerechtigd om aan de huurder de extra onkosten over de periode dat het object later is ingeleverd in rekening te brengen. Daarnaast is AVV Recreatie gerechtigd om de huurder alle schade die wordt veroorzaakt door het niet tijdig inleveren van het object, inclusief alle nevenkosten, in rekening te brengen. Dit betreft de huurkosten de onkosten voor opvang van de nieuwe huurders, extra personeelskosten, inhuurkosten en eventueel extra reiskosten die gemaakt moeten worden.  De huurder verplicht zich het object met alle toebehoren in goede en normale staat aan het einde van de afgesproken periode bij AVV Recreatie in te leveren en wel voor 10.00 uur. Te laat, niet schoon of incompleet inleveren van het object geeft de eigenaar het recht om onkosten / wachturen ( € 65,- p/u) in rekening te brengen.

Artikel 8. Kosten tijdens de gebruikersperiode.

1. Met inachtneming van hetgeen in artikel 9 van deze overeenkomst is bepaald zijn tijdens de volledige tijd dat de huurder over het object beschikt, alle kosten verbonden aan het gebruik van het object zoals brandstof, stalling, motorolie, bandenreparatie, bekeuringen en tolwegen(+15 euro administratiekosten) e.d. voor de rekening van de huurder zijn.
2. Eventuele sleepkosten en transportkosten van de object en/of de inzittenden zijn bij nalatigheid voor rekening van de huurder. In andere situaties dekt onze verzekering deze kosten.

Artikel 9. Reparaties.

1. Alle reparaties aan het object dienen te geschieden door een erkend bedrijf. Alle reparaties dienen te geschieden door ter zake vakkundige mensen. Noodzakelijke reparaties onderweg worden door AVV Recreatie vergoed, mits dat hem geen nalatigheid, grove schuld of opzet kan worden verweten.

a) Reparaties die een kostenbedrag van € 100,- niet te boven gaan, moeten wel gemeld worden maar kunnen zonder toestemming van de AVV Recreatie te geschieden.
b) Noodzakelijke reparaties aan het object welke hoger zijn dan € 100,- mogen slechts worden uitgevoerd na voorafgaande schriftelijke toestemming van AVV Recreatie.
3. De gemaakte reparatiekosten door huurder, zullen worden vergoed na overlegging van een BTW rekening en na inlevering van eventuele vervangen delen.

Artikel 10. Rapport bij schade/aanrijdingen.

Ingeval van schade, al of niet ontstaan door schuld van de huurder, aan het object of aan derden, is de huurder verplicht AVV Recreatie terstond schriftelijk in kennis te stellen en te bevestigen door invulling van het Europese Schadeformulier. Huurder is verplicht de instructies van AVV Recreatie op te volgen en zo mogelijk door de politie proces verbaal te laten opmaken. Bij in gebreke blijven van voornoemde kennisgeving en bij het niet opvolgen van de instructies zal de huurder aansprakelijk zijn voor de gelede schade van AVV Recreatie.

Artikel 11. Risico.

1. De huurder vrijwaart AVV Recreatie voor alle schade van inzittenden of derden, waarvoor de eigenaar op grond van Artikel 31 wegenverkeerswet of overeenkomstig bepalingen in het buitenland aansprakelijk mocht zijn.
2. De huurder vrijwaart AVV Recreatie voor alle boetes die aan AVV Recreatie mochten worden opgelegd terzake van de huurperiode door de huurder gepleegde overtredingen en strafbare feiten.
3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing, indien de boetes een gevolg zijn van een defect aan het object dat reeds aanwezig was bij aanvang van de huurovereenkomst.

Artikel 12. Schade van de huurder.

1. Eventuele kosten en/of schade, welke voor huurder of derden ontstaan ten gevolgen deze defect en/of schade aan het voertuig, draagt AVV Recreatie aansprakelijkheid via zijn aansprakelijkheidsverzekering.
2. Indien de huurder door welke omstandigheden dan ook geen gebruik kan maken van het voertuig tijdens de gebruikers periode, draagt de eigenaar voor de daaruit voortvloeiende schaden en kosten geen aansprakelijkheid, doch blijft de huurder gehouden aan de overeengekomen huursom.
3. Huurder is slechts dan niet gehouden de overeengekomen huursom te voldoen, indien hij bewijst dat hij het object in het geheel niet kan gebruiken en dat het volledig niet gebruik kunnen maken van het object het gevolg is van een defect van het object, dat reeds aanwezig was bij aanvang van de overeenkomst, of het niet tijdig ter beschikking stellen van het object door AVV Recreatie.

Artikel 13. Beslaglegging.

Huurder verbindt zich om AVV Recreatie binnen 24 uur schriftelijk kennis te geven van eventuele beslaglegging op het object, indien het object uit de macht van de huurder geraakt, indien derden ten aanzien van het object rechten doen gelden of indien zich enige andere omstandigheden voordoen die de belangen van AVV Recreatie kunnen schaden.

Artikel 14. Ontbinding van de overeenkomst.

AVV Recreatie heeft het recht de overeenkomst ten allen tijden zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel het object door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt, in welk geval eigenaar gerechtigd is het object terstond tot zich te nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding. Hiervoor biedt de verhuurder gedragregels, tips en professionele uitleg aan bij vertrek

Artikel 15. Huisdieren en roken.

In sommige voertuigen is, bij vooraf schriftelijke toestemming, toegestaan om een hond mee te nemen in het object. Na overleg omdat niet alle honden zijn toegestaan en de hond niet op de bekleding of het bed mag. Er mag in geen enkel object worden gerookt. Bij het niet melden of overtreding hiervan wordt de gehele borg ingehouden.

Artikel 16. Schoonmaken.

Het object wordt aan de gebruiker als volgt uitgeleverd: Buiten en binnenzijde schoon, volle brandstof tank op standplaats, schoon water tank min 1/2 gevuld, lege vuil water tank en toilet tank, schone koelkast, schone toilet ruimte, schone bestuurdersruimte. Het object dient door de gebruiker in dezelfde staat te worden teruggebracht zoals de gebruiker het object van eigenaar heeft ontvangen. Wanneer de gebruiker niet voldoet aan de door eigenaar gestelde eisen volgen de volgende schoonmaak kosten: vuilwatertank niet geledigd € 35,00, toilettank of WC niet geledigd/schoon € 75,00, binnenzijde niet schoon € 100,00 of het aantal uur dat nodig is geweest, spoelbakken niet schoon € 25,00, koelkast niet gereinigd € 25,00, bekleding sterk vervuild v.a.€ 100,00, bestuurdersruimte/voorramen aan binnenkant niet schoon € 25,00, Brandstoftank niet vol = Brandstofkosten + € 15,00. Tenzij (schriftelijk) is overeengekomen, dat verhuurder een of meerdere zaken schoonmaakt. Wanneer er schade aan inventaris ontstaat of als er onderdelen breken of kwijt raken mag een identiek exemplaar als vervanging worden gekocht.

Artikel 17. Stalling.

Het stallen van het voertuig van de huurder is tijdens de huurperiode toegestaan op het terrein van AVV Recreatie. Het is een afgesloten terrein.

Artikel 18. Toepasselijk recht.

Nederlandse Recht is van toepassing

 

Aan deze voorwaarden wordt door beide partijen voldaan en deze zullen strikt worden nageleefd.